Privacyverklaring Oefentherapie Zeewolde

Oefentherapie Zeewolde, gevestigd aan Krachtenveld 69, 3893 CD Zeewolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Krachtenveld 69, 3893 CD Zeewolde
Telefoonnummer: 036-5226699
www.oefentherapiezeewolde.nl

I. Joris is de Functionaris Gegevensbescherming van Kinderoefentherapie Zeewolde en is te bereiken via info@oefentherapiezeewolde.nl of telefonisch via 036-5226699.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Oefentherapie Zeewolde verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
Oefentherapie Zeewolde verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Gezondheidsgegevens
– Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt
Oefentherapie Zeewolde verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Oefentherapie Zeewolde verwerkt ook persoonsgegevens als hier wettelijk een verplichting toe is.

Geautomatiseerde besluitvorming
Oefentherapie Zeewolde neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oefentherapie Zeewolde) tussen zit.

Oefentherapie Zeewolde gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Intramed (Online) voor de patiëntendossiers en declaraties naar de zorgverzekeraars.
– Qualizorg voor het versturen van de tevredenheidsenquête aan het einde van een behandelepisode.
– Zorgmail voor de beveiligde verzending van verslagen naar artsen of andere zorgverleners.

Hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  De wettelijke bewaartermijn van 20 jaar wordt gehanteerd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Oefentherapie Zeewolde deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht, is een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oefentherapie Zeewolde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Oefentherapie Zeewolde uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

– Intramed (Online) voor de patiëntendossiers en declaraties naar de zorgverzekeraars.
– Qualizorg voor het versturen van de tevredenheidsenquête aan het einde van een behandelepisode.
– Zorgmail voor de beveiligde verzending van verslagen naar artsen of andere zorgverleners.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt
Zie het aparte cookie beleid op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oefentherapie Zeewolde en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Oefentherapie Zeewolde een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oefentherapiezeewolde.nl of telefonisch via 036-5226699.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Er zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek worden gereageerd.

Oefentherapie Zeewolde wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd
Oefentherapie Zeewolde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@oefentherapiezeewolde.nl of telefonisch via 036-5226699.